Ogólne

Posiedzenie ORA w dniu 22 lipca 2021 roku

W dniu 22 lipca 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.  Po otwarciu posiedzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adwokata Bartosza Przeciechowskiego uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych adwokatów Haliny Chrapki i Cezarego Rosołowskiego.

Następnie Dziekan ORA adwokat Bartosz Przeciechowski poinformował zebranych o pracach Naczelnej Rady Adwokackiej. Wywiązała się także dyskusja dotycząca licznych problemów z doręczeniami poprzez Portal Informacji Sądowej. Rada stara się na bieżąco przekazywać informacje dotyczące decyzji Sądów Apelacji Lubelskiej i ich praktyki w tym zakresie.

Sekretarz ORA adwokat Monika Sokołowska zreferowała spotkanie Sekretarzy ORA.

Następnie ORA podjęła uchwały osobowe dotyczące skreśleń oraz wpisów na listę adwokatów oraz aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie.

Skarbnik ORA adwokat Andrzej Chadaj zreferował zebranym sprawy finansowe Izby w tym przede wszystkim kwestie dotyczące egzekwowania zaległych składek. Niestety są jeszcze adwokaci, którzy mają duże zaległości i Skarbnik zdecydował się złożyć wniosek o zawieszenie ich w czynnościach zawodowych.

Kierownik szkolenia aplikantów adwokat Krystyna Drozd zreferowała zagadnienia związane ze szkoleniem aplikantów adwokackich w tym. m. in środowiskowym konkursem krasomówczym, do którego zgłosiło się bardzo dużo uczestników.

Sekretarz Rady adwokat Monika Sokołowska poinformowała zebranych o organizacji szkolenia z zakresu mediacji dla adwokatów i aplikantów, na które zgłosiło się ok. 30 osób, a następnie Rada podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie.

Ze względu na powołanie Adwokatury do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także konieczność krzewienia wiedzy prawnej wśród obywateli ORA w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie współorganizowania wydarzenia Tour de Konstytucja, które odbędzie się w Lublinie w dniu 6 sierpnia 2021 roku na Placu Litewskim. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Z uwagi na sytuację związana z poważnymi ingerencjami w porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej przez władzę wykonawczą Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę solidaryzującą się z apelem 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku do Prezesa Rady Ministrów o wycofanie wniosku o stwierdzanie niezgodności z Konstytucją przepisów traktatów europejskich rozpatrywanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 3/21.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zaplanowano na 26 sierpnia 2021 roku.

Udostępnij:

Zmarł adw. Cezary Rosołowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2021 roku zmarł Cezary Rosołowski, adwokat naszej Izby, wpisany na listę adwokatów lubelskich w dniu 6 listopada 1989 roku.

Mecenas Rosołowski ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu, następnie pełnił funkcję asesora sądowego. Od października 1979 został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim; od 1 kwietnia 1982 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego, zaś od 1 stycznia 1983 roku obowiązki Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Z dniem 31 sierpnia 1987 roku odszedł z pracy w sądownictwie.

Praktykę adwokacką wykonywał w Tomaszowie Lubelskim, początkowo w Zespole Adwokackim nr 1, a następnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Prowadził sprawy karne i cywilne.

Adw. Cezary Rosołowski był niezapomnianym gawędziarzem, uczynnym i bezinteresownym Kolegą. Angażował się w organizację rajdów adwokackich. Będziemy pamiętać Jego pogodne usposobienie, ciepło i życzliwość.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 26 lipca 2021 roku o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej 52 w Tomaszowie Lubelskim, po którym nastąpi złożenie prochów na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Zamojskiej 50. Urna z prochami będzie wystawiona w kościele od godziny 10:00.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Pana Mecenasa składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Dziekan – adw. Bartosz Przeciechowski

Udostępnij:

Spotkanie lubelskich samorządów prawniczych z kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Dnia 15 lipca 2021 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Sądu Apelacyjnego odbyło się spotkanie przedstawicieli lubelskich samorządów prawniczych z kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dziekan dr hab. Arkadiusz Bereza i radca prawny Daniel Paul, zaś w imieniu Izby Adwokackiej w Lublinie – dr Krzysztof Kukuryk, z upoważnienia adw. Bartosza Przeciechowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz dyrektor biura ORA pan Łukasz Studziński.

Przedmiotem spotkania były budzące wątpliwości kwestie wynikające ze zmienionych z dniem 3 lipca 2021 r. przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), dotyczące doręczania pism sądowych pełnomocnikom poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Podczas spotkania poruszone zostały kwestie skutków prawnych takiego sposobu doręczeń pism sądowych, w tym związane z umieszczaniem w systemie orzeczeń sądowych i ich uzasadnień, a także problematyką konieczności posiadania przez profesjonalnych pełnomocników konta na portalu.

Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem portalu, sugerując jednocześnie sposoby ich rozwiązania oraz racjonalne kierunki zmian.

W odpowiedzi na pytania o planowane działania przedstawiciele Sądu Apelacyjnego wskazali na wydanie zarządzenia nr 47/2021 w dniu 2 lipca 2021, którym zmieniono zarządzenie 25/2021 z 19 kwietnia 2021 w ten sposób, iż do katalogu pism sądowych, które mogą być wysyłane w Sądzie Apelacyjnym bez podpisu dodano „zamieszczane w Portalu Informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie odpisy orzeczeń, zarządzeń kończących postępowanie i uzasadnień w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”.

Jednocześnio podkreślono, że na obecnym etapie Prezes Sądu Apelacyjnego nie zamierza wydawać dalszych zarządzeń odnoszących się do doręczeń w Sądzie Apelacyjnym poprzez Portal Informacyjny, w szczególności ograniczających katalog pism, które mogą być w ten sposób doręczane. Zarazem wskazano, iż prezesi sądów niższych instancji w Apelacji Lubelskiej posiadają własne komptencje w tym zakresie.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli Sądu Apelacyjnego w Lublinie i lubelskich samorządów prawniczych w celu zidentyfikowania problemów istniejących po stronie pełnomocników, wymianę spostrzeżeń dotyczących portalu oraz ustalenia ram współpracy pozwalającej na zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania w praktyce.

Udostępnij:

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2021 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie informuje, iż zgłoszenia na egzamin wstępny przyjmowane są w sekretariacie biura ORA, przy Alejach Racławickich 8 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie informuje osoby przystępujące w 2021 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, iż jest już uruchomiona rejestracja on-line.

Niezależnie od złożenia dokumentów (pocztą bądź osobiście) wszyscy kandydaci zobowiązani są do rejestracji na stronie internetowej https://egzaminy.e-soa.pl/wstepny/egzamin/28.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2021 r.

(oryginał na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości po adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-adwokacka-w-2021-r)

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

I. Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Białymstoku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, giżycki, olecki, piski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
 2. Olsztynie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski, iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński i miasto na prawach powiatu: Olsztyn;
 3. Siedlcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, miński, parczewski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, oraz gmina Kołbiel z powiatu otwockiego, gmina Poświętne, Jadów, Strachówka z powiatu wołomińskiego, Kłoczew z powiatu ryckiego i Hanna z powiatu włodawskiego i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Siedlce;

II. Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 19/5, kod 43-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;

III. Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, kod 42-200, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;

IV. Gdańsku, Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, kod 80-280, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, braniewski, elbląski, oraz gminy: Kisielice i Susz z powiatu iławskiego, gminę Orneta z powiatu lidzbarskiego i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg;
 2. Koszalinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: koszaliński, białogardzki, bytowski, kołobrzeski, sławieński, drawski, szczecinecki, świdwiński, słupski, człuchowski, lęborski i miasta na prawach powiatu: Koszalin, Słupsk;

V. Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;

VI. Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/30, kod 25-310, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Kielcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, miechowski i miasto na prawach powiatu: Kielce;
 2. Radomiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, grójecki, białobrzeski, zwoleński, przysuski, lipski i miasto na prawach powiatu: Radom;

VII. Krakowie, ul. Batorego 17, kod 31-135, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, wielicki, tatrzański i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów;

VIII. Lublinie, Al. Racławickie 8, kod 20-037, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: rycki, lubartowski, włodawski, puławski, łęczyński, lubelski, opolski, świdnicki, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość;

IX. Łodzi, ul. Wólczańska 199, kod 90-531, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, sochaczewski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, żyrardowski i miasto na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice;

X. Opolu, ul. gen. Józefa Dwernickiego 1/1, kod 45-020, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole;

XI. Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Poznaniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań;
 2. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski;

XII. Rzeszowie, ul. Litewska 4/8, kod 35-302, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, janowski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, opatowski, przemyski, przeworski, ropczycko – sędziszowski, rzeszowski, sanocki, sandomierski, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, tarnobrzeski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg;

XIII. Szczecinie, Plac Batorego 3, kod 70-207, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki i miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście;

XIV. Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 17, kod 87-100, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Toruniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, nowomiejski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek;
 2. Bydgoszczy obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bydgoski, chojnicki, inowrocławski, mogileński, nakielski, świecki, sępoleński, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz;
 3. Płocku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński, ciechanowski, mławski, kutnowski, łęczycki, działdowski, pułtuski, żuromiński i miasto na prawach powiatu: Płock;

XV. Wałbrzychu, Rynek 5, kod 58-300, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra, Wałbrzych;

XVI. Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: grodziski, legionowski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przasnyski, warszawski zachodni, nowodworski, wołomiński, wyszkowski oraz gmina Sulejówek z powiatu mińskiego i miasto na prawach powiatu: Ostrołęka oraz m. st. Warszawa;

XVII. Wrocławiu, ul. Sądowa 4, kod 50-046, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica;

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2021 r.”. 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

Do pobrania:

Udostępnij: