Wpis na listę adwokatów

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

  1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Adwokaturze

Osoba ubiegająca się o wpis na listę adwokatów jest obowiązana jest złożyć wniosek oraz dołączyć:

  1. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
  2. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  3. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5;
  4. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5;
  5. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

Prawo o Adwokaturze
Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej
Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce
Kwestionariusz osobowy *.pdf
Kwestionariusz osobowy *.doc

Udostępnij: