Składki adwokackie

Miesięczne składki samorządowe wynoszą aktualnie:

1) od adwokatów wykonujących zawód – 140 zł,
2) od adwokatów emerytów i rencistów wykonujących zawód – 95 zł,
3) od adwokatów niewykonujących zawodu – 60 zł,
4) od adwokatów wykonujących zawód radcy prawnego lub komornika – 140 zł,
5) od aplikantów adwokackich – 20 zł.

Adwokaci emeryci i renciści niewykonujący zawodu i kobiety adwokatki po urodzeniu dziecka w okresie 6 miesięcy poczynając od miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się po miesiącu, w którym urodziło się dziecko, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na potrzeby Izby.

Składki winny być uiszczane z góry w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

W przypadku opóźnienia w płatności naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Składka za obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 2022 rok jest płatna jednorazowo w terminie do 28 stycznia 2022 roku wyłącznie na indywidualny numer rachunku w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach.

Art. 44 ust. 3 Prawa o Adwokaturze:
Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega – pomimo wezwania – z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.

Art. 4d Prawa o Adwokaturze:
1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może występować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych.

Udostępnij: