Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie przyjmuje wnioski adwokatów Izby Lubelskiej o przydzielenie danych do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego oraz zawiadomienia o wykorzystywaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego – zgodnie z art. 37b Prawa o Adwokaturze.
Wnioski takie tworzy się w trakcie rejestracji konta na stronie e-Sądu, a po wydrukowaniu składa w biurze ORA w Lublinie, skąd są przesyłane do e-Sądu.

Art. 37b Prawa o Adwokaturze:

1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnij: