Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wybierana jest na czteroletnią kadencję przez zgromadzenie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Jednocześnie wybierany jest Dziekan, który reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką i kieruje jej pracami.

Każdego roku odbywa się zgromadzenie sprawozdawcze Izby.
Udział w zgromadzeniach Izby jest samorządowym obowiązkiem adwokatów wykonujących zawód.

Okręgowa Rada Adwokacka jest ustawowym organem Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

Aktualny skład ORA wybrany został podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie dnia 20 lutego 2021 roku

Prezydium:

Dziekan Rady
adw. Bartosz Przeciechowski

Wicedziekani Rady
adw. Krystyna Drozd
adw. Krzysztof Oleszczuk

Sekretarz Rady
adw. Monika Sokołowska
kontakt: monika.sokolowska@ora.lublin.pl

Zastępca Sekretarza
adw. Krzysztof Sokołowski
kontakt: krzysztof.sokolowski@ora.lublin.pl

Skarbnik Rady
adw. Andrzej Chadaj

Członkowie Rady:

adw. Adam Bernau
adw. Lesław Bindas
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Stanisław Estreich – do dnia 25 marca 2021 roku (został wybrany do NRA)
adw. Natalia Jurkiewicz-Wrona – od dnia 25 marca 2021 roku (wstąpiła w miejsce adw. Stanisława Estreicha)
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. dr Krzysztof Kukuryk
adw. Seweryna Sajna

Zastępcy Członków Rady:

adw. Tomasz Otkała
adw. Tomasz Rowiński

Rzecznik Prasowy ORA – adw. Maciej Chorągiewicz

Referat Osobowy – Wicedziekan ORA adw. Krzysztof Oleszczuk

Referat Skarg i Wniosków – Sekretarz ORA adw. Monika Sokołowska

Referat ds. ochrony tajemnicy adwokackiej – Dziekan ORA adw. Bartosz Przeciechowski

Prawo o Adwokaturze
Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich 
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Udostępnij: