Samorząd aplikantów

Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji adwokackiej aplikanci każdego roku szkoleniowego wybierają spośród siebie na okres jednego roku starostę i jego zastępcę, którzy utrzymują stały kontakt z kierownikiem szkolenia.
Starostowie poszczególnych lat wybierają spośród siebie przewodniczącego samorządu aplikanckiego, który reprezentuje aplikantów przed organami izby.

Wszyscy starostowie wybrani dla poszczególnych lat i grup tworzą samorząd aplikancki, do którego zadań należy w szczególności:
a) przedstawienie okręgowej radzie adwokackiej- za pośrednictwem kierownika szkolenia wszelkich wniosków dotyczących szkolenia aplikanckiego i innych spraw związanych z odbywaniem aplikacji,
b) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
c) działanie na rzecz integracji aplikantów.

Kontakt do starostów i przewodniczącego samorządu dostępny jest w biurze ORA w Lublinie.


Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

Udostępnij: