Wpis na listę aplikantów

Egzamin na aplikacje adwokacką organizowany jest przez Komisję powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości, działającą przy właściwej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa

Wpis na listę aplikantów adwokackich dokonywany jest na podstawie wyników egzaminu wstępnego oraz wniosku.

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:
– podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);
– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich
Oświadczenie do wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich

Udostępnij: