Opłaty za aplikację

Opłata roczna za aplikację adwokacką jest jest określana przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy Prawo o Adwokaturze i jest równa 2,8-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Opłata roczna w 2013 r. wynosi 4480,00 złotych.

Zgodnie z art. 76b ust. 4 Prawa o Adwokaturze:
Okręgowa rada adwokacka może zwolnić aplikanta adwokackiego od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

Uchwały w tym zakresie podejmowane są na podstawie indywidualnych wniosków aplikantów.

Niezależnie od opłaty rocznej, aplikanci adwokaccy są obowiązani do uiszczania składki aplikanckiej, wynoszącej aktualnie 20 zł miesięcznie.

Udostępnij: