Informacje

Informacje dla przekraczających granicę – інформація для іноземців, які перетинають кордон Польщі. 

PL

> Granicę przekroczysz na podstawie każdego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszport, dowód osobisty, wiza albo akt urodzenia).

> Jeżeli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, a uciekasz przed rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy także zostaniesz wpuszczony do Polski.

> Nie bój się! Po przekroczeniu granicy Twój pobyt w Polsce jest legalny. 
> Przekroczenie granicy nie oznacza, że został Ci nadany status uchodźcy. 
> Rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

> W punkcie recepcyjnym możesz uzyskać wszystkie najważniejsze informacje, posiłek i podstawową opiekę medyczną.

> Dbaj o bezpieczeństwo! Zarejestruj się w punkcie recepcyjnym, jeżeli będziesz podróżował z obcą osobą lub szukacie z rodziną utraconego ze sobą kontaktu.

> Jesteś zwolniony z obowiązku okazania testów COVID i kwarantanny.

> Jeżeli przekroczyłeś granicę na podstawie dokumentu innego niż paszport biometryczny, to Twój legalny pobyt trwa na terytorium Polski 15 dni. 
> Jeżeli przekroczyłeś granicę na podstawie paszportu biometrycznego, to Twój legalny pobyt w Polsce trwa 90 dni.

> Skontaktuj się z prawnikiem, który wytłumaczy Ci, jak możesz zalegalizować swój pobyt.

> Szukaj osób z tabliczką „Adwokat” albo „Prawnik”. Na granicy możesz także skorzystać z pomocy tłumacza i notariusza.

UA

> Кордон можеш перетнути на пiдставi будь-якого документу, який посвiдчує Твою особу (паспорт закордонний, паспорт внутрішній, віза, свідоцтво про нарождення).

> Навіть якщо не маєш ніякого документу, який посвiдчує Твою особу, а втікаєш від російської агресії направленої проти України, тебе пропустять на територію Польщі.

> Не переживайте! Ваше перебування на території Польщі є легальним.

> Перетин кордону НЕ означає, що ви автоматично отримуєте статус біженця.

> Реєстрація в Пункті прийому біженців НЕ є обов’язковою.

> В Пункті прийому біженців можете отримати найважливішу інформацію, їжу, а також першу медичну допомогу.

> Подбайте про Вашу безпеку! Зареєструйтесь в Пункті прийому біженців у випадку перетину кордону з чужою людиною або у випадку втрати контакту з загубленим членом сім’ї.

> Особи, які перетинають кордон звільняються з обов’язку пред’явлення тестів на COVID і карантину.

> Якщо Ви перетнули кордон на іншому документі, ніж біометричний паспорт, то Ваш легальний термін перебування на території Польщі становить 15 днів.

> Якщо Ви перетнули кордон на біометричному паспорті, то Ваш легальний термін перебування на території Польщі становить 90 днів. 
> Контактуйтесь з адвокатом, який Вам пояснить, як Ви можете легалізувати Ваше перебування на території Польщі.

> Шукайте осіб з табличками „Адвокат” або „Юрист”. На кордонi можете також скористатись з послуг перекладача і нотаріуса.

Do pobrania:

Udostępnij:

Zgromadzenie Izby 28 maja 2022 r., g. 10:00, Collegium Maius

Zawiadomienie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, 3 i 4, § 7, § 13, § 33 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r.),
zwanego w dalszej treści uchwały Regulaminem

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie
postanowiła zwołać

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Lublinie
na dzień 28 maja 2022 roku na godz. 10.00
w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4
w trybie stacjonarnym

z następującym porządkiem obrad:

1. Godz. 10.00 otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
2. Uczczenie pamięci zmarłych Adwokatów
3. Wybór prezydium obrad w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybory Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2021 przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2021 przez Prezesa Sądu adw. Małgorzatę Banach
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2021 przez Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Jerzego Koszela
9. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji adw. Karola Paszka
10. Sprawozdania Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z ich ukonstytuowania się
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Głosowanie nad uchwałami
a) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
b) W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zamknięć rachunkowych Izby Adwokackiej w Lublinie za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
c) W sprawie pokrycia straty Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2021
d) W sprawie uchwalenia wysokości składki rocznej na potrzeby Izby Adwokackiej w Lublinie i zatwierdzenia budżetu Izby Adwokackiej w Lublinie na 2021 rok
e) W sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie za 2021 rok
13. Głosowania nad projektami uchwał przedstawionych przez Komisję Wnioskową
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Zgromadzenia

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowiła znieść wymóg obecności minimalnej liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do jego otwarcia.

Na zasadzie § 5 ust. 3 Regulaminu Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowiła, że pisemne wnioski i projekty uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia zgłaszane będą wyłącznie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, że przyjmuje kandydaturę – w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowiła jednocześnie, że z upływem wymienionego terminu nastąpi zamknięcie przyjmowania wniosków i kandydatur do prezydium i komisji zgromadzenia, po czym informacja o treści zgłoszonych wniosków i kandydatur zostanie zakomunikowana na stronie Rady.

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowiła zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Lublinie na dzień 28 maja 2022 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wskazuje na treść § 10 Regulaminu, zgodnie z którym uczestnictwo w zgromadzeniu jest samorządowym obowiązkiem członków izby wykonujących zawód adwokata oraz delegatów adwokatów niewykonujących zawodu. Nieobecność na zgromadzeniu powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

Wszelkie materiały zostaną przekazane do Członków Izby Adwokackiej w Lublinie drogą mailową.


Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie
adw. Bartosz Przeciechowski

Udostępnij:

Odsłonięcie tablicy przy grobie Dziekana Stanisława Kalinowskiego

We wtorek 12 kwietnia 2022 roku, 2 dni przed 134 rocznicą urodzin, na Cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie odsłonięto tablicę informacyjną przy grobie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Adwokata Stanisława Kalinowskiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Bartosz Przeciechowski, członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, były dziekan ORA w Lublinie adw. Stanisław Estreich oraz były dziekan ORA w Lublinie adw. Andrzej Banaszkiewicz.

Na grobie Dziekana Kalinowskiego złożono kwiaty oraz wieńce a dziekan Bartosz Przeciechowski wygłosił z tej okazji przemówienie:

„Mam zaszczyt odsłonić dzisiaj tablicę informacyjną przy grobie dziekana Stanisława Kalinowskiego.

Na cmentarzu przy ulicy Lipowej jest wiele grobów osób wybitnych i zasłużonych. Przy grobach niektórych z tych osób znajdują się tablice informacyjne. Dlaczego ? Bowiem osoby te są szczególnie warte przywołania z uwagi na swoje czyny, ale też z uwagi na symbolikę swoich działań.

Taką osobą jest Stanisław Kalinowski. Adwokat, wcześniej sędzia, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Wielki społecznik, nie baczący na własne korzyści, na przykład wtedy, gdy na żądanie okupacyjnych władz, domagających się listy adwokatów do wywózki, odważył się wskazać jedynie własne nazwisko. Gdy wcześniej ukrywał obrazy Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”, szczególnie znienawidzone przez nazistowskiego najeźdźcę i okupanta, który chciał wymazać pamięć i podmiotowość Narodu, tak jak dziś chce tego inny okrutny najeźdźca, atakujący Ukrainę. Dziekan Kalinowski nie wahał się pomagać wdowom po kolegach adwokatach, choć sam dopiero opuścił okupacyjny areszt. W nieciekawej rzeczywistości powojennego pełzania kolejnego reżimu, gdy dotykały go osobiście represje władzy komunistycznej, aktywnie działał na rzecz odbudowy lubelskiej Katedry czy kierował lubelskim Caritasem.

Można by długo wymieniać liczne aktywności Dziekana Kalinowskiego. Te wszystkie jego działania są przejawem i symbolem patriotyzmu. Patriotyzmu rozumianego nie jako ofiara krwi i życia – choć dotykały dziekana Kalinowskiego o osobiste zagrożenia – lecz patriotyzmu jako postawy konstruktywnej, postawy której celem jest budowanie i elementarna praca, działanie na rzecz wspólnego dobra. Jednocześnie postawy pełnej skromności, czego przejawem jest tablica na bruku przed wejściem do lubelskiej Katedry: „Ścierajcie próżność moją, modląc się o duszę Stanisława”.

W takim patriotyzmie zawiera się symbolika działań i życia Stanisława Kalinowskiego. Chcemy by o tej symbolice, o tej wybitnej Osobie i o Jej postawie pamiętano. Bo pamięć to fundament działań przyszłych.”

Z kolei dziekan Andrzej Banaszkiewicz odczytał korespondencję z synem dziekana Kalinowskiego z lat 90-tych.

Zapis przemówień:
https://www.facebook.com/AdwokaturaLublin/videos/5103207133077608

Udostępnij: