Życzenia!

Najlepsze Życzenia

spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku,
w nadziei na lepszy czas i bezpieczną przyszłość dla każdego

składa

adw. Bartosz Przeciechowski
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

KOMUNIKAT SKARBNIKA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE

ADW. ANDRZEJA  CHADAJA

7/2022

18.01.2022 r.

Szanowni Państwo Adwokaci.

Informuję, że:

1.

Na posiedzeniu ORA w dniu 13 stycznia 2022 r, zostały przedstawione przez Księgowość wstępne wyniki wykonania budżetu Izby Adwokackiej za rok 2021.

Oczywiście wstępne z tego powodu, że nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury kosztowe za ubiegły rok, a co za tym idzie nie zostały zamknięte księgowania.

Z zaprezentowanych danych można już jednak ocenić podstawowe dane dotyczące zarówno założeń jak i wykonywania budżetu.

I tak:

- wpływy  ze składek członkowskich  wyniosły ogółem  1.505.966,37

- wydatki na działalność samorządową wyniosły  1.566.072,96

- na podstawowej działalności statutowej zanotowano więc wynik ujemny

   na poziomie  ponad 60.000,00 zł / - 60.106,59  zl /.

-  z tytułu najmu uzyskano przychody netto / od odliczeniu kosztów / w

   kwocie 197.612.17  zł

Można więc przewidzieć, że   na koniec roku obrachunkowego będzie wynik dodatni na poziomie ponad 100.000,00 zł.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że w wielu  pozycjach budżet został – z powodu pandemii – wykorzystany tylko w niewielkim procencie w stosunku do planowanych wydatków. Dotyczy to m.in. przewidywanych wydatków na działalność integracyjną, szkoleniową, sportową itd.

2.

Zadłużenie adwokatów z tytułu opłat składek samorządowych i składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC wynosiło, na dzień 31.12.2021  r. kwotę 221.01,70 zł.

3.

Naczelna Rada Adwokacka Uchwałą z dnia 15 stycznia 2022 r. ustaliła, że miesięczne składki izb adwokackich na fundusze NRA wzrosną od dnia 1 lipca 2022 r. o kwotę stanowiącą iloczyn adwokatów członków Izby wykonujących zawód i kwoty 5,00 zł.

4.

ORA pracuje nad preliminarzem budżetowym na rok 2022.  Do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie Izby obowiązywać będzie prowizorium zatwierdzone uchwałą ORA.

Rozważenia i szczególnej analizy będą wymagały okoliczności mające wpływ na strukturę i wielkości przewidywanych wydatków, w tym m.in.:

- wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń pracowników biura ORA,

- zwiększenie dotychczasowych stałych wydatków na utrzymanie

   nieruchomości spowodowane wzrostem cen gazu, energii elektrycznej,

   podatków itp.,

- wzrost składki na NRA.

5.

Na dzień 18 stycznia 2022 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansowej ORA, na którym przedyskutowane zostaną m.in. kwestie związane z opracowywaniem preliminarza budżetowego na rok 2022.

Korzystając z okazji przypominam  Państwu o obowiązku terminowego regulowania składek członkowskich.  Utrzymanie dyscypliny budżetowej i prowadzenie właściwej polityki gospodarczej naszej izby są  uzależnione od   systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich.

                                               Z poważaniem:

                                                           Adw. Andrzej Chadaj Skarbnik ORA

-   

Udostępnij:

Ślubowanie aplikantów adwokackich

W dniu 10 stycznia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie w Lublinie przy Alejach Racławickich 8 odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich, którzy zdali egzamin na aplikację adwokacką. Aplikanci adwokaccy składali przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokatem Bartoszem Przeciechowskim ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

Do ślubowania przystąpiły 44 osoby i od tego momentu będą oni brać udział w szkoleniach, ale też i w nauce praktycznej mając możliwość występowania przed Sądami z upoważnienia m.in. swoich Patronów.

O ślubowaniu aplikantów adwokackich w mediach:

„To więcej niż zawód”. Aplikanci adwokaccy złożyli ślubowanie – Polskie Radio Lublin

Nowi aplikanci adwokaccy w Lublinie. Ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej. Zobacz zdjęcia | Kurier Lubelski

Ważny dzień dla młodych prawników. Ślubowanie w Lublinie - Dziennik Wschodni

adw. Maciej Chorągiewicz
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Rzecznik Prasowy

Udostępnij: