Zgromadzenie Izby 22 maja 2021 roku godzina 10:00

Zawiadomienie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz 搂 3 ust. 1, 搂 5 ust. 1, 3 i 4, 搂 7, 搂12, 搂 13, 搂 33 ust. 2 i 搂 34 ust 6 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze艅 izb adwokackich w okresie stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii og艂oszonego z powodu COVID-19 (uchwa艂a Nr 109/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 roku), zwanego w dalszej tre艣ci uchwa艂y Regulaminem

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie

postanowi艂a zwo艂a膰

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Lublinie

na dzie艅 22 maja 2021 roku na godz. 10.00

w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie

przy Al. Rac艂awickich 8

w trybie zdalnym z nast臋puj膮cym

Porz膮dkiem obrad:

 1. Godz. 10.00 otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
 2. Uczczenie pami臋ci zmar艂ych Adwokat贸w
 3. Wyb贸r prezydium obrad w sk艂adzie: przewodnicz膮cy, dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych i dw贸ch sekretarzy
 4. Przyj臋cie porz膮dku obrad
 5. Wybory Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
 6. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady za rok 2020 przez Dziekana Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
 7. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci S膮du Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2020 przez Prezesa S膮du adw. Ma艂gorzat臋 Banach
 8. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2020 przez Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Jerzego Koszela
 9. Przedstawienie sprawozdania i wniosk贸w Komisji Rewizyjnej przez Przewodnicz膮cego Komisji adw. Karola Paszka
 10. Sprawozdania Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z ich ukonstytuowania si臋
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. G艂osowanie nad uchwa艂ami
  1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie
  2. W sprawie przyj臋cia i zatwierdzenia zamkni臋膰 rachunkowych Izby Adwokackiej w Lublinie za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
  3. W sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2020
  4. W sprawie uchwalenia wysoko艣ci sk艂adki rocznej na potrzeby Izby Adwokackiej w Lublinie i zatwierdzenia bud偶etu Izby Adwokackiej w Lublinie na 2021 rok
  5. W sprawie udzielenia absolutorium Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie za 2020 rok
 13. G艂osowania nad projektami uchwa艂 przedstawionych przez Komisj臋 Wnioskow膮
 14. Wolne wnioski
 15. Zamkni臋cie Zgromadzenia

Obrady Zgromadzenia Izby w trybie zdalnym odb臋d膮 si臋 przy wykorzystaniu systemu informatycznego, platformy Zoom (www.zoom.us). Dane dost臋powe do systemu umo偶liwiaj膮ce udzia艂 w Zgromadzeniu zostan膮 przes艂ane osobom uprawnionym najp贸藕niej na 2 dni przed Zgromadzeniem. Logowanie do systemu b臋dzie realizowane w spos贸b zapewniaj膮cy identyfikacj臋 u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe wymagania techniczne okre艣lone przez dostawc臋 platformy Zoom s膮 dost臋pne na bie偶膮co (wy艂膮cznie w j臋zyku angielskim) na jego stronie internetowej.

Na podstawie 搂 34 ust. 1 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a, i偶 g艂osowania na zgromadzeniu przeprowadzone zostan膮 przy u偶yciu elektronicznego systemu oddawania i liczenia g艂os贸w w ramach platformy Zoom.

Na podstawie 搂 7 ust. 1 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a, uznaj膮c istniej膮c膮 sytuacj臋 za wype艂niaj膮c膮 przes艂ank臋 uzasadnionego wypadku, skr贸ci膰 termin przes艂ania osobom uprawnionym do udzia艂u w zgromadzeniu 鈥瀂awiadomienia o terminie, miejscu, trybie odbywania i porz膮dku obrad鈥 do 7 dni.

Na podstawie 搂 12 ust. 3 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a znie艣膰 wym贸g obecno艣ci minimalnej liczby uczestnik贸w zgromadzenia niezb臋dnej do jego otwarcia; nadto na podstawie 搂 26 ust. 3 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a znie艣膰 wym贸g udzia艂u w g艂osowaniach okre艣lonej, minimalnej liczby uczestnik贸w zgromadzenia z zastrze偶eniem obostrze艅 wynikaj膮cych z 搂 26 ust. 4 Regulaminu, ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e obecno艣膰 uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz g艂osowaniu b臋dzie wynika膰 z listy elektronicznej wygenerowanej z platformy Zoom.

Na zasadzie 搂 5 ust. 3 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a, 偶e pisemne wnioski i projekty uchwa艂 oraz zg艂oszenia kandydat贸w do prezydium i komisji zgromadzenia zg艂aszane b臋d膮 wy艂膮cznie Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie w formie pisemnej wraz z pisemnym o艣wiadczeniem kandydata, 偶e przyjmuje kandydatur臋 鈥 w terminie nie wcze艣niejszym ni偶 14 dni przed dniem rozpocz臋cia zgromadzenia i nie p贸藕niej ni偶 3 dni przed rozpocz臋ciem zgromadzenia. Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanawia jednocze艣nie, 偶e z up艂ywem wymienionego terminu nast膮pi zamkni臋cie przyjmowania wniosk贸w i kandydatur do prezydium i komisji zgromadzenia, po czym informacja o tre艣ci zg艂oszonych wniosk贸w i kandydatur zostanie zakomunikowana na stronie Rady.

Na podstawie 搂 5 ust. 1 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a zawiadomi膰 Naczeln膮 Rad臋 Adwokack膮 o zwo艂aniu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Lublinie na dzie艅 22 maja 2021 r.

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie przypomina tre艣膰 搂 10 Regulaminu, zgodnie z kt贸rym uczestnictwo w zgromadzeniu jest samorz膮dowym obowi膮zkiem cz艂onk贸w izby wykonuj膮cych zaw贸d adwokata oraz delegat贸w adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu. Nieobecno艣膰 na zgromadzeniu powinna by膰 usprawiedliwiona pisemnie w ci膮gu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

Dziekan
Okr臋gowej Rady Adwokackiej
w Lublinie
adw. Bartosz Przeciechowski

Udost臋pnij: