Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2021 roku

Komunikat
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i zamierzają rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2022 r. winny złożyć do dnia 19 października 2021 r.:

 • wniosek (skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na listę aplikantów adwokackich;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wcześniejszego złożenia jego kserokopii lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • oświadczenie, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Ww. dokumenty należy złożyć po odebraniu uchwały Komisji Kwalifikacyjnej wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od adwokatów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Deklarację składają Państwo wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Sb9mSfKVMM3WpoV47

Uwaga! Przypominamy, że adwokat może złożyć wyłącznie 1 deklarację.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Do składania deklaracji o chęci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie adwokaci wykonujący zawód,
 2. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zastępcą wyznaczonego ani mediatorem nie może być:
  1. adwokat karany dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,
  2. adwokat z którym w poprzednim naborze umowa o udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata,
  3. adwokat który zalega z opłatami z tytułu składek korporacyjnych i składki na ubezpieczenie OC w dniu składania deklaracji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 25 października 2021 roku o godzinie 15:00.

Z poważaniem,
adw. Krzysztof Oleszczuk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Udostępnij: