Uchwa艂y Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2021 roku

Uchwa艂a nr 1

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 roku poz. 1513 ze zm.) przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Okr臋gowej Rady Adwokackiej za 2019 rok.

Uchwa艂a nr 2

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 roku poz. 1513 ze zm.) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej przyjmuje i zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe, tj. bilans Izby Adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., kt贸ry po stronie aktyw贸w i pasyw贸w zamyka si臋 kwot膮 6.545.310,14 z艂 (sze艣膰 milion贸w pi臋膰set czterdzie艣ci pi臋膰 tysi臋cy trzysta dziesi臋膰 z艂otych i czterna艣cie groszy) oraz rachunek zysk贸w i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., kt贸ry zamyka si臋 zyskiem netto w kwocie 1.445.505,15 z艂 (jeden milion czterysta czterdzie艣ci pi臋膰 tysi臋cy pi臋膰set pi臋膰 z艂otych pi臋tna艣cie groszy).

Uchwa艂a 3

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 roku poz. 1513 ze zm.) dokonuje podzia艂u nadwy偶ki bilansowej za rok 2019 w ten spos贸b, 偶e przeznacza nadwy偶k臋 bilansow膮 za rok 2019 w kwocie 1.445.505,15 z艂 (jeden milion czterysta czterdzie艣ci pi臋膰 tysi臋cy pi臋膰set pi臋膰 z艂otych pi臋tna艣cie groszy) na fundusz zapasowy Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 roku poz. 1999 z p贸藕n zm.) postanawia:

  1. ustali膰 wysoko艣膰 miesi臋cznych sk艂adek na potrzeby Izby na rok 2020 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a)    od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d i prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1 980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b)    od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d w kwocie 1 145 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c sto czterdzie艣ci pi臋膰 z艂otych) rocznie p艂atnej w ratach po 95 z艂 (s艂ownie dziewi臋膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c)    od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 720 z艂 (s艂ownie siedemset dwadzie艣cia z艂otych) rocznie p艂atnej w ratach po 60 z艂 (s艂ownie sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

d)    od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie 1 980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

e)    od aplikant贸w adwokackich w kwocie 240 z艂 (s艂ownie dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie,

ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

  • adwokaci emeryci i renci艣ci niewykonuj膮cy zawodu i kobiety adwokatki po urodzeniu dziecka w okresie 6. miesi臋cy poczynaj膮c od miesi膮ca kalendarzowego rozpoczynaj膮cego si臋 po miesi膮cu, w kt贸rym urodzi艂o si臋 dziecko, b臋d膮 zwolnieni z obowi膮zku uiszczania sk艂adek na potrzeby Izby.
  • Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 roku poz. 1999 z p贸藕n zm.) uchwala bud偶et Izby adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy planowane przychody i wydatki w roku obrachunkowym 2020 zamykaj膮cy si臋 po stronie przychod贸w kwot膮 2聽723聽930聽z艂 (s艂ownie dwa miliony siedemset dwadzie艣cia trzy tysi膮ce dziewi臋膰set trzydzie艣ci z艂otych), za艣 po stronie wydatk贸w kwot膮 2聽700聽764聽z艂 (s艂ownie dwa miliony siedemset tysi臋cy siedemset sze艣膰dziesi膮t cztery z艂ote) i upowa偶nia Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do dokonywania 鈥 w razie uzasadnionej potrzeby 鈥 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi pozycjami zaplanowanych wydatk贸w w bud偶ecie Izby na rok 2020.

Uchwa艂a nr 5

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 roku poz. 1999 z p贸藕n zm.), widz膮c potrzeb臋 wsparcia kobiet adwokatek w okresie ci膮偶y oraz po urodzeniu dziecka, zwalnia od uiszczania sk艂adek na rzecz Izby kobiety adwokatki w okresie ci膮偶y, od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy od urodzenia dziecka, w tym zwolnienie dotyczy tak偶e adwokatek niewykonuj膮cych zawodu.

Uchwa艂a nr 6

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, widz膮c potrzeb臋 wsparcia inicjatyw samorz膮dowych w kierunku rozwi膮za艅 prawnych, zmierzaj膮cych do polepszenia warunk贸w bytowych og贸艂u adwokat贸w, rekomenduje Delegatom na Krajowy Zjazd Adwokatury popieranie aktywno艣ci samorz膮du adwokackiego w d膮偶eniu:

  1. do zmian ustawowych w celu umo偶liwienia wykonywania zawodu adwokata w ramach stosunku pracy w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim lub sp贸艂kach osobowych i cywilnych, w kt贸rych wsp贸lnikami s膮 adwokaci,
  2. do osi膮gni臋cia korzystnych zmian dotycz膮cych op艂at za czynno艣ci adwokackie oraz op艂at za pomoc prawn膮 udzielon膮 przez adwokata z urz臋du,
  3. do zmian ustawowych zmierzaj膮cych do mo偶liwo艣ci szybkiego wyegzekwowania przez adwokata, udzielaj膮cego pomocy prawnej z urz臋du, nale偶nych mu op艂at.

Uchwa艂a nr 7

搂1

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, widz膮c potrzeb臋 uczynienia bardziej transparentnymi dzia艂a艅 organ贸w Izby postanawia zobowi膮za膰 Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 do:

  1. sporz膮dzania kwartalnych informacji dotycz膮cych spraw finansowych Izby, w szczeg贸lno艣ci wysoko艣ci wniesionych sk艂adek oraz sk艂adek zaleg艂ych, wysoko艣ci innych przychod贸w, wysoko艣ci ponoszonych koszt贸w, w tym wydatk贸w i op艂at zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Izby i udost臋pniania adwokatom cz艂onkom Izby tych informacji poczt膮 elektroniczn膮 lub w inny transparentny spos贸b,
  2. powo艂ania referatu do spraw pomocy prawnej udzielanej z urz臋du, kt贸ry komisyjnie wska偶e poszczeg贸lnych adwokat贸w do udzielania pomocy prawnej z urz臋du w poszczeg贸lnych sprawach lub opracowaniu innego, transparentnego systemu wskazywania poszczeg贸lnych adwokat贸w do udzielania pomocy prawnej z urz臋du w poszczeg贸lnych sprawach,
  3. udost臋pniania w transparentny spos贸b w systemie teleinformatycznym adwokatom cz艂onkom Izby protoko艂贸w z obrad Rady z wy艂膮czeniem tej cz臋艣ci obrad, kt贸re dotycz膮 spraw osobowych oraz zachowaniem ochrony danych wra偶liwych w terminie 21 dni od odbytego posiedzenia.

搂2

Wykonanie uchwa艂y powierzy膰 Dziekanowi Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Uchwa艂a nr 8

W ostatnich latach nast臋puje sta艂e obni偶anie standardu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich. Naruszane jest prawo do swobodnego gromadzenia si臋 i publicznego wyra偶enia swoich pogl膮d贸w. Wobec pokojowo protestuj膮cych obywateli Policja stosuje nieproporcjonalne 艣rodki przymusu, u偶ywaj膮c si艂y, pa艂ek czy gazu. Zatrzymywani przewo偶eni s膮 do odleg艂ych komisariat贸w i przes艂uchiwani w warunkach nocnych, niejednokrotnie z u偶yciem przemocy, a obro艅com utrudniany jest dost臋p do zatrzymanych. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla wszystkich adwokatek i adwokat贸w, kt贸rzy pro bono, udzielaj膮 pomocy prawnej zatrzymanym.

Obok represji wobec obywateli mamy do czynienia z bezprecedensowym procesem zastraszania s臋dzi贸w, prokurator贸w i adwokat贸w przez prowadzenie post臋powa艅 dyscyplinarnych, zwieszanie w czynno艣ciach, delegowanie prokurator贸w do odleg艂ych od ich miejsc zamieszkania siedzib, a tak偶e inicjowanie post臋powa艅 dyscyplinarnych wobec adwokat贸w kwestionuj膮cych prawid艂owo艣膰 powo艂ania s臋dzi贸w przez upolitycznion膮 Krajow膮 Rad臋 S膮downictwa.

Adwokatura Lubelska wyra偶a zdecydowany sprzeciw przeciwko wszelkim formom ograniczania przewidzianego w art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Cz艂owieka, art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz art. 45 ust.1 Konstytucji RP prawa do s膮du wzywaj膮c organy Pa艅stwa do poszanowania podstawowych praw i wolno艣ci obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla aktywno艣ci Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Adama Bodnara, wspiera podejmowane przez niego inicjatywy i wyra偶a podzi臋kowanie za dzia艂ania podejmowane w obronie praw i wolno艣ci obywatelskich.

Uchwa艂a nr 9

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, widz膮c potrzeb臋 uregulowania terminu do rozpatrzenia przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 wp艂ywaj膮cych do niej wniosk贸w od adwokat贸w w聽ich indywidualnych sprawach, oraz sprawozda艅 i聽protoko艂贸w z posiedze艅 komisji, zobowi膮zuje Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 do ujmowania w porz膮dku obrad najbli偶szego posiedzenia Okr臋gowej Rady Adwokackiej, o ile wniosek, sprawozdanie czy protok贸艂 wp艂ynie do biura Rady najp贸藕niej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku, gdyby wp艂yw nast膮pi艂 po tym terminie, zobowi膮zuje si臋 Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 do uj臋cia wniosku, sprawozdania czy protoko艂u w porz膮dku obrad kolejnego posiedzenia.

Uchwa艂a nr 10

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, dostrzegaj膮c konieczno艣膰 zapewnienia wsparcia organizacyjnego dla adwokat贸w, w szczeg贸lno艣ci dla adwokat贸w rozpoczynaj膮cych prowadzenie praktyki zawodowej, zobowi膮zuje Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do przeprowadzenia analizy zapotrzebowania, a nast臋pnie okre艣lenia zasad funkcjonowania i utworzenia w聽ramach pomieszcze艅 w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie wsp贸lnej przestrzeni biurowo-konferencyjnej (co-working), do wykorzystania na zasadach odp艂atno艣ci, w聽celu wykonywania praktyki zawodowej przez cz艂onk贸w Izby Adwokackiej w Lublinie, z聽uwzgl臋dnieniem preferencyjnych zasad obowi膮zuj膮cych adwokat贸w m艂odych sta偶em.

Uchwa艂a nr 11

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a g艂臋boki sprzeciw wobec po艣piesznego trybu i merytorycznych wad propozycji legislacyjnych, kierowanych do Sejmu bez dostatecznych konsultacji oraz bez wys艂uchania uwag Adwokatury, powo艂anej do wsp贸艂dzia艂ania w kszta艂towaniu prawa.

Szczeg贸lnie w ostatnim czasie, pod pretekstem przeciwdzia艂ania i zwalczania COVID-19 wprowadzane s膮 rozwi膮zania ustawodawcze, kt贸re w istotny spos贸b ograniczaj膮 prawa i wolno艣ci obywatelskie.

Projektowane obecnie przepisy, wy艂膮czaj膮ce jawno艣膰 rozpraw, czy eliminuj膮ce realn膮 awizacj臋 dor臋cze艅 w post臋powaniach cywilnych, istotnie obni偶aj膮 standard rzetelnego procesu, co bezpo艣rednio dotknie strony post臋powa艅, na rzecz kt贸rych dzia艂aj膮 adwokaci.

Inny procedowany w Sejmie projekt, ograniczaj膮cy sposoby finansowania por臋cze艅 maj膮tkowych w sprawach karnych, prowadzi膰 b臋dzie do wzrostu przypadk贸w tymczasowego aresztowania, a tym samym 鈥 do zb臋dnego nasilenia represji izolacyjnej wobec obywateli, w sytuacji gdy tok post臋powania mo偶na zabezpieczy膰 bez stosowania kosztownych dla bud偶etu pa艅stwa 艣rodk贸w izolacyjnych.

Rozwa偶na legislacja to gwarancja ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich, na kt贸rych stra偶y stoi Adwokatura Polska.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wzywa uczestnik贸w procedur legislacyjnych, a聽szczeg贸lnie parlamentarzyst贸w鈥揳dwokat贸w, do podejmowania najwy偶szych stara艅 na rzecz starannego i roztropnego stanowienia prawa.

Uchwa艂a nr 12

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, dostrzegaj膮c rosn膮c膮 potrzeb臋 si臋gania do alternatywnych metod rozwi膮zywania spor贸w oraz dynamiczny rozw贸j o艣rodk贸w mediacyjnych, zobowi膮zuje Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do okre艣lenia zasad funkcjonowania i powo艂ania centrum mediacyjnego grupuj膮cego adwokat贸w鈥搈ediator贸w Izby Adwokackiej w Lublinie, po przeprowadzeniu analizy co do przeznaczenia na potrzeby takiego centrum pomieszcze艅 w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie, z uwzgl臋dnieniem udzia艂u finansowego mediator贸w w ponoszeniu koszt贸w dzia艂ania centrum.

Udost臋pnij: