Środowiskowy konkurs krasomówczy za rok 2021

W dniu 9 października 2021 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbył się drugi etap Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich.

Konkurs otworzył Dziekan ORA w Lublinie adw. Bartosz Przeciechowski. Wystąpili w nim aplikanci adwokaccy z Izb Adwokackich w Białymstoku, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz Izby Adwokackiej w Lublinie. Finaliści izbowych konkursów krasomówczych przyjechali do Lublina wraz ze swoimi opiekunami, Dziekanami Okręgowych Rad Adwokackich.

Po wystąpieniach i naradzie jury okazało się, że tegoroczny konkurs zdominowali aplikanci z Izby białostockiej – zajęli 2 miejsca na podium!

Wyniki konkursu:

 1. Miejsce – apl. adw. Przemysław Piotr Papiernik – Izba Adwokacka w Białymstoku
 2. Miejsce – apl. adw. Karolina Michalczewska – Izba Adwokacka w Radomiu
 3. Miejsce – apl. adw. Karolina Góralczyk – Izba Adwokacka w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy!

O naszym konkursie napisało Radio Lublin: https://radio.lublin.pl/2021/10/wlasciwa-mowa-jest-decydujacym-argumentem-trwa-drugi-etap-srodowiskowego-konkursu-krasomowczego/

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od adwokatów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Deklarację składają Państwo wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Sb9mSfKVMM3WpoV47

Uwaga! Przypominamy, że adwokat może złożyć wyłącznie 1 deklarację.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Do składania deklaracji o chęci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie adwokaci wykonujący zawód,
 2. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zastępcą wyznaczonego ani mediatorem nie może być:
  1. adwokat karany dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,
  2. adwokat z którym w poprzednim naborze umowa o udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata,
  3. adwokat który zalega z opłatami z tytułu składek korporacyjnych i składki na ubezpieczenie OC w dniu składania deklaracji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 25 października 2021 roku o godzinie 15:00.

Z poważaniem,
adw. Krzysztof Oleszczuk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Udostępnij:

Doskonalenie zawodowe - jesień 2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA
W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
JESIEŃ 2021

 • 7.10.2021 godz. 16.00-18.00

Krzysztof Wojtaszek, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Apelacja w procesie karnym.

Procesowa dopuszczalność apelacji. Prawidłowe formułowanie zarzutów apelacyjnych w odniesieniu do treści art. 438 kpk, wnioski dowodowe zawarte w apelacji. Wykład w formie zdalnej przedstawiający regulacje procesowe, orzecznictwo SN, poglądy doktryny oraz najczęściej powtarzające się uchybienia procesowe w apelacjach wnoszonych w okręgu lubelskim

 • 14.10.2021 godz. 16.00-18.00

Krzysztof Wojtaszek, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Prawidłowe sformułowanie zarzutów apelacyjnych – warsztaty

przeprowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie ORA.

 • 21.10.2021, godz. 16.00-18.00

Artur Ozimek, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Jawność posiedzeń sądowych, kompleksowy przegląd dokonanych zmian także na tle regulacji pandemicznych - wykład w formie zdalnej

 • 28.10.2021, godz. 16.00-18.00

Artur Ozimek, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym - wykład w formie zdalnej

 • 04.11.2021, godz. 16.00-18.00

Artur Ozimek, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Instytucja wyłączenia sędziego a należyta obsada sądu - przegląd orzecznictwa SN, TSUE i ETPC oraz poglądów doktryny - wykład w formie zdalnej

 • 18.11.2021, godz. 16.00-18.00

dr hab. Paweł Nowak prof. UMCS w Lublinie

Jak mówić, żeby nas rozumiano, słuchano i czytano. Wykład. O ile będzie zainteresowanie ze strony koleżanek i kolegów tą tematyką możliwe jest przeprowadzenie także warsztatów

adw. Krzysztof Sokołowski

Udostępnij: