Komunikat w sprawie zmian w biurze ORA

W dniu 27 maja 2020 r. Pani Dyrektor Małgorzata Nykiel zakończyła pracę w Izbie Adwokackiej w Lublinie przechodząc na emeryturę. W biurze Okręgowej Rady Adwokackiej p. Małgorzata Nykiel pracowała przez prawie 40 lat, a przez 30 lat kierowała biurem Rady. Zawsze była życzliwa, pomocna i zaangażowana w pracę, chętnie wspierała nasze inicjatywy samorządowe swoją wiedzą i doświadczeniem. Znała lubelską Adwokaturę, jej historię, jak również nas wszystkich – adwokatów i aplikantów.

Stanowisko dyrektora biura ORA objął Pan Łukasz Studziński, któremu życzymy sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Posiedzenie ORA w dniu 22 lipca 2021 roku

W dniu 22 lipca 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.  Po otwarciu posiedzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adwokata Bartosza Przeciechowskiego uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych adwokatów Haliny Chrapki i Cezarego Rosołowskiego.

Następnie Dziekan ORA adwokat Bartosz Przeciechowski poinformował zebranych o pracach Naczelnej Rady Adwokackiej. Wywiązała się także dyskusja dotycząca licznych problemów z doręczeniami poprzez Portal Informacji Sądowej. Rada stara się na bieżąco przekazywać informacje dotyczące decyzji Sądów Apelacji Lubelskiej i ich praktyki w tym zakresie.

Sekretarz ORA adwokat Monika Sokołowska zreferowała spotkanie Sekretarzy ORA.

Następnie ORA podjęła uchwały osobowe dotyczące skreśleń oraz wpisów na listę adwokatów oraz aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie.

Skarbnik ORA adwokat Andrzej Chadaj zreferował zebranym sprawy finansowe Izby w tym przede wszystkim kwestie dotyczące egzekwowania zaległych składek. Niestety są jeszcze adwokaci, którzy mają duże zaległości i Skarbnik zdecydował się złożyć wniosek o zawieszenie ich w czynnościach zawodowych.

Kierownik szkolenia aplikantów adwokat Krystyna Drozd zreferowała zagadnienia związane ze szkoleniem aplikantów adwokackich w tym. m. in środowiskowym konkursem krasomówczym, do którego zgłosiło się bardzo dużo uczestników.

Sekretarz Rady adwokat Monika Sokołowska poinformowała zebranych o organizacji szkolenia z zakresu mediacji dla adwokatów i aplikantów, na które zgłosiło się ok. 30 osób, a następnie Rada podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie.

Ze względu na powołanie Adwokatury do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także konieczność krzewienia wiedzy prawnej wśród obywateli ORA w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie współorganizowania wydarzenia Tour de Konstytucja, które odbędzie się w Lublinie w dniu 6 sierpnia 2021 roku na Placu Litewskim. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Z uwagi na sytuację związana z poważnymi ingerencjami w porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej przez władzę wykonawczą Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę solidaryzującą się z apelem 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku do Prezesa Rady Ministrów o wycofanie wniosku o stwierdzanie niezgodności z Konstytucją przepisów traktatów europejskich rozpatrywanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 3/21.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zaplanowano na 26 sierpnia 2021 roku.

Udostępnij:

Zmarł adw. Cezary Rosołowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2021 roku zmarł Cezary Rosołowski, adwokat naszej Izby, wpisany na listę adwokatów lubelskich w dniu 6 listopada 1989 roku.

Mecenas Rosołowski ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Zamościu, następnie pełnił funkcję asesora sądowego. Od października 1979 został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim; od 1 kwietnia 1982 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego, zaś od 1 stycznia 1983 roku obowiązki Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Z dniem 31 sierpnia 1987 roku odszedł z pracy w sądownictwie.

Praktykę adwokacką wykonywał w Tomaszowie Lubelskim, początkowo w Zespole Adwokackim nr 1, a następnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Prowadził sprawy karne i cywilne.

Adw. Cezary Rosołowski był niezapomnianym gawędziarzem, uczynnym i bezinteresownym Kolegą. Angażował się w organizację rajdów adwokackich. Będziemy pamiętać Jego pogodne usposobienie, ciepło i życzliwość.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 26 lipca 2021 roku o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej 52 w Tomaszowie Lubelskim, po którym nastąpi złożenie prochów na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Zamojskiej 50. Urna z prochami będzie wystawiona w kościele od godziny 10:00.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Pana Mecenasa składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Dziekan – adw. Bartosz Przeciechowski

Udostępnij:

Spotkanie lubelskich samorządów prawniczych z kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Dnia 15 lipca 2021 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Sądu Apelacyjnego odbyło się spotkanie przedstawicieli lubelskich samorządów prawniczych z kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dziekan dr hab. Arkadiusz Bereza i radca prawny Daniel Paul, zaś w imieniu Izby Adwokackiej w Lublinie - dr Krzysztof Kukuryk, z upoważnienia adw. Bartosza Przeciechowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz dyrektor biura ORA pan Łukasz Studziński.

Przedmiotem spotkania były budzące wątpliwości kwestie wynikające ze zmienionych z dniem 3 lipca 2021 r. przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), dotyczące doręczania pism sądowych pełnomocnikom poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Podczas spotkania poruszone zostały kwestie skutków prawnych takiego sposobu doręczeń pism sądowych, w tym związane z umieszczaniem w systemie orzeczeń sądowych i ich uzasadnień, a także problematyką konieczności posiadania przez profesjonalnych pełnomocników konta na portalu.

Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem portalu, sugerując jednocześnie sposoby ich rozwiązania oraz racjonalne kierunki zmian.

W odpowiedzi na pytania o planowane działania przedstawiciele Sądu Apelacyjnego wskazali na wydanie zarządzenia nr 47/2021 w dniu 2 lipca 2021, którym zmieniono zarządzenie 25/2021 z 19 kwietnia 2021 w ten sposób, iż do katalogu pism sądowych, które mogą być wysyłane w Sądzie Apelacyjnym bez podpisu dodano „zamieszczane w Portalu Informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie odpisy orzeczeń, zarządzeń kończących postępowanie i uzasadnień w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”.

Jednocześnio podkreślono, że na obecnym etapie Prezes Sądu Apelacyjnego nie zamierza wydawać dalszych zarządzeń odnoszących się do doręczeń w Sądzie Apelacyjnym poprzez Portal Informacyjny, w szczególności ograniczających katalog pism, które mogą być w ten sposób doręczane. Zarazem wskazano, iż prezesi sądów niższych instancji w Apelacji Lubelskiej posiadają własne komptencje w tym zakresie.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli Sądu Apelacyjnego w Lublinie i lubelskich samorządów prawniczych w celu zidentyfikowania problemów istniejących po stronie pełnomocników, wymianę spostrzeżeń dotyczących portalu oraz ustalenia ram współpracy pozwalającej na zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania w praktyce.

Udostępnij: