Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Bal Aplikantów

Dwudziestego siódmego stycznia 2017 roku odbył się I Bal Aplikantów. Prezentujemy relację z tego wydarzenia.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  W serwisie e.palestra.pl ukazał się artykuł pana sędziego TK w st. sp. Ferdynanda Rymarza, członka naszej izby w latach 1974-1990, zarazem niestrudzonego historiografa lubelskiej adwokatury, pod tytułem "Tradycja działalności na rzecz kultury w palestrze lubelskiej" (e.Palestra 2016, poz. 35/A).

  Pan sędzia Rymarz przekrojowo opisuje relacje między kulturą a przedstawicielami lubelskiej palestry, poczynając od Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, którzy wykonywali zastępstwo procesowe przed Trybunałem Koronnym. Autor interesująco omawia okoliczności stworzenia poprzez aplikanta Alojzego Felińskiego w XIX wieku hymnu, który później przeobraził się w pieśń "Boże, coś Polskę" - ulegająca okolicznościowym modyfikacjom także obecnie. Nie braknie nawiązań do literatów XX wieku: adw. Stefana Wolskiego czy nietuzinkowej postaci adw. dziekana Konrada Bielskiego, a w tym kontekście do misji mecenatu, dosłownie wpisanej w potoczne określenie zawodowe naszego środowiska. Szeroko omówiona jest ta właśnie działalność - wspieranie kultury na przestrzeni wieków przez adwokatów indywidualnie, czy też w sposób zorganizowany. Opracowanie nie pomija także twórczości naukowej, tym działalności adw. Wita Klonowieckiego, adw. prof. Zdzisława Papierkowskiego czy twórczości publicystycznej na przykład adw. Józefa Wnuka. Nie zabrakło oczywiście informacji o współcześnie żyjących adwokatach silnie związanych z kulturą, w tym na przykład o koledze Adamie Załęskim, adepcie sztuki organowej.

  Jak zauważa sędzia Ferdynand Rymarz we wstępie do swojego opracowania: "w całokształcie materialnego i duchowego dorobku polskiej kultury, gromadzonej i wzbogacanej w ciągu jej dziejów przez kolejne pokolenia polskiej inteligencji, znajduje się poczesne miejsce dla twórców i mecenasów sztuki spośród wybitnych adwokatów lubelskich. Adwokaci rozumieli, że pojęcie mecenasa oznacza coś więcej niż tylko wykonywanie, skądinąd ważnego, zawodu społecznego, lecz również domaga się działalności w sferze pomnażania wartości duchowych. Mieli świadomość, że twórcą, sensem i celem kultury jest człowiek oraz całe jego życie osobiste i społeczne, że mianem kultury jest to wszystko, czym człowiek się doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała. Zdawali sobie sprawę z tego, że kultura jest także wynikiem twórczej działalności człowieka i jego intelektu, że buduje zespół wartości, norm i zasad obowiązujących w danej zbiorowości."

  Artykuł w formie pdf do ściągnięcia pod ninejszym adresem, zaś na stronach  Palestry można go znaleźć tutaj: http://www.e.palestra.pl/artykuly/tradycja-dzialalnosci-na-rzecz-kultury-w-palestrze-lubelskiej,265.html#_ftn2

  W roku 2016, po ustaleniach Kolegium Redakcyjnego Palestry, uruchomiono portal e.palestra.pl, będący zakładką głównej strony „Palestry” (www.palestra.pl). Zamieszczane są na nim zrecenzowane pozytywnie opracowania wymagające pilnej publikacji, lub te, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji i przyjęciu do druku, z różnych powodów, oczekują długo na publikację.

  Po zakończeniu każdego roku, całość opublikowanych na e.palestra.pl opracowań będzie wydawana w formie zbiorczej (papierowej i elektronicznej), jako dodatkowy zeszyt nr 13 „Palestry” z danego roku wydawniczego.

  Pierwszy taki zeszyt z 43 tekstami jest już dostępny na stronie palestra.pl oraz e.palestra.pl, a także w wersji papierowej, na zamówienie w redakcji (cena 50 zł), a także na portalu https://issuu.com/czasopismopalestra

  Dla „Palestry” 2017 to rok jubileuszowy z uwagi na fakt, że „Pismo Adwokatury Polskiej” wydawane jest nieprzerwanie od 1957 r., czyli od 60 lat.

  W dniu 2 marca 2017 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o nadaniu imienia adwokata Stanisława Kalinowskiego skwerowi położonemu w centrum miasta u zbiegu ulic Bernardyńskiej i Koziej. Inicjatorem podjęcia uchwały była Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, która uhonorowała w ten sposób wybitnego adwokata i obywatela miasta Lublin.

  Stanisław Jerzy Kalinowski urodził się 14 kwietnia 1888 r. we Lwowie. Tam ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego i odbył aplikację sądową. W 1914 r. został mianowany sędzią Sądu Powiatowego w Buczaczu. Rok później został oddelegowany do Lublina, gdzie pełnił funkcje w sądownictwie. W 1921 r. został wpisany na listę adwokatów Rady Adwokackiej w Lublinie. Pełnił funkcję członka Rady Adwokackiej, wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego, a w latach 1935-38 i 1939 był dziekanem Rady Adwokackiej. W 1949 r. został powołany przez Wydział Sprawiedliwości Dystryktu Lubelskiego na Zarządcę Komisarycznego, którą to funkcję pełnił do lipca 1944 r.

  W czasie okupacji przewodniczył dwóm konspiracyjnym zespołom adwokackim angażując się w pomoc adwokatom i ich rodzinom. Wykazał się bohaterską postawą, gdy Niemcy zażądali przygotowania listy adwokatów celem ich wysiedlenia. Wówczas na listę wpisał tylko swoje nazwisko.

  W okresie od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. pełnił funkcję dziekana Rady Adwokackiej w Lublinie, następnie do grudnia 1945 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Izby Adwokackiej w Lublinie. W dniu 22 grudnia 1945 r. został po raz kolejny wybrany dziekanem Rady Adwokackiej w Lublinie, którą to funkcję pełnił do marca 1948 r.

  W maju 1951 r. został skreślony z listy adwokatów decyzją Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej. Decyzja ta została uchylona przez Wyższą Komisję Weryfikacyjną. Fakt ten jednak odbił się negatywnie na zdrowiu Stanisława Kalinowskiego. Zmarł w dniu 10 lipca 1954 r. i jest pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

  W okresie międzywojennym Stanisław Kalinowski angażował się w życie społeczne Lublina. Był prezesem Komisji Likwidacyjnej, członkiem zarządu Towarzystwa Prawniczego w Lublinie i lubelskiego oddziału PCK. 16 czerwca 1929 r. został wybrany do Rady Miasta Lublin. Po wybuchy II wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym zorganizowaniu ukrycia dla przywiezionych do Lublina obrazów Jana Matejki „Kazanie Piotra Skargi” oraz „Bitwa pod Grunwaldem”, a także innych wartościowych muzealiów.

  W 1944 r. Stanisław Kalinowski został pierwszym prezesem centralnego Komitetu Opieki Społecznej, a w latach 1944-48 był prezesem powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Lublinie. Uczestniczył w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Towarzystwie Opieki nad Majdankiem. Przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi Odbudowy Katedry Lubelskiej oraz Caritas Diecezji Lubelskiej. Był też radcą prawnym Kurii Biskupiej w Lublinie. Za swoją działalność został uhonorowany nadaniem godności szambelana papieskiego.

  Po śmierci Stanisława Kalinowskiego w przedsionku Katedry Lubelskiej została umieszczona tablica z epitafium „Ścierajcie próżność moją modląc się za duszę Stanisława ur.14.4.1888 we Lwowie, zm. 10.7.1954 w Lublinie”. Tablica ta po renowacji budowli została przeniesiona i obecnie znajduje się przed wejściem do Archikatedry Lubelskiej.

  Działalności i życiu Stanisława Kalinowskiego został poświęcony album przygotowany w 2014 r. przez Rafała Kalinowskiego (wnuka), wydany dzięki staraniom Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Nadto w czasie obchodów jubileuszu 95-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Lublinie w 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka wspólnie z Muzeum Lubelskim, Oddział Martyrologii Pod Zegarem, przygotowała wystawę poświęconą temu wybitnemu Adwokatowi i Społecznikowi.
   
   
   
  adw. Seweryna Sajna
   
   
  W dniach 3 i 4 marca b.r. odbył się konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie. Przystąpiło do niego 63 uczestników, którzy wygłosili mowy w sprawach karnych i cywilnych w rolach obrońców lub pełnomocników. Komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców, pierwsze miejsce zajął apl. adw. Karol Warsz, drugie miejsce apl. adw. Stanisław Estreich, trzecie apl. adw. Kamil Lala. Dwóch pierwszych laureatów będzie reprezentować Izbę Lubelską w konkursie środowiskowym.
   
  Gratulujemy Zwycięzcom!
  W dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie NRA odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji Prawnej. W spotkaniu wzięli udział członkowie oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, opiekun komisji, przewodnicząca poprzedniej kadencji. Pani mecenas aktywnie uczestniczyła w obradach, dzieląc się nie tylko swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, ale również zgłaszając propozycje programowe. Z uwagi na szeroki zakres działania Komisji, zgromadzeni wybrali ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego: adw. Sylwię Gregorczyk-Abram (Izba Warszawska) i adw. Marcina Derlacza (Izba Pomorska) oraz sekretarza adw. Marcjannę Dębską-Koniecek (Izba Warszawska).

  Zebrani zwrócili uwagę na to, że komisje edukacji prawnej istnieją w niektórych tylko izbach i celowym będzie zwrócenie się do wszystkich ora o ich powołanie. Jednym z celów KEP będzie – poza oczywistą autonomią komisji izbowych – pomoc programowa i ewentualna koordynacja działań. Podkreślić należy, że część członków Komisji brała już udział w pracach w poprzedniej kadencji i pozytywnie oceniła współpracę z adwokatami nie tylko ze swoich izb.

  Głównym, choć nie jedynym, adresatem działań Komisji będzie młodzież ze szkół średnich. Zauważyć należy, że w kilku izbach wypracowano schematy prowadzenia zajęć z młodzieżą, a niekwestionowanym liderem w tej materii jest Izba Pomorska. Komisja zwróci się do dziekanów z prośbą o możliwość wykorzystania wypracowanych w izbach materiałów i konkretnych rozwiązań w skali całego kraju. Z uwagi na fakt, że ze względów organizacyjnych, nie wszystkie izby mają swoich przedstawicieli w KEP, zgromadzeni postanowili w połowie  września (prawdopodobnie  w dniach 14-15) zorganizować otwarte posiedzenie Komisji wraz z przedstawicielami wszystkich izb, połączone z konferencją tematyczną.

  Wskazano także na konieczność współpracy z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, bowiem edukacja prawna jest ściśle związana z wizerunkiem Adwokatury. W szczególności wspólnym działaniem, wypracowanym jeszcze w tym roku, będzie szeroko rozumiana kampania edukacyjna i wizerunkowa w 100-lecie istnienia Adwokatury i jej samorządu, które przypada w 2018 r. Celem będzie podkreślenie niezwykle istotnej, choć służebnej roli adwokatów w odniesieniu do każdego obywatela.

  Andrzej Grabiński, adwokat
  Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy NRA