Og艂oszenie o egzaminie

Minister Sprawiedliwo艣ci na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, z p贸藕n. zm.) w porozumieniu z Naczeln膮 Rad膮 Adwokack膮 wyznaczy艂 termin egzaminu adwokackiego dla os贸b, kt贸re odby艂y aplikacj臋 adwokack膮 i otrzyma艂y za艣wiadczenie o jej odbyciu oraz dla os贸b, o kt贸rych mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na dzie艅 10 maja 2022 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 pierwsza, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z聽zakresu prawa karnego, na dzie艅 11 maja 2022 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 druga, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzie艅 12 maja 2022 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 trzecia, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzie艅 13 maja 2022 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 czwarta i pi膮ta, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zada艅 z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 26 marca 2022 r. – przez osoby, o kt贸rych mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. – przez osoby, kt贸re odby艂y aplikacj臋 adwokack膮. Zgodnie z art. 57 搂 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 鈥 Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z p贸藕n. zm.), je偶eli koniec terminu do wykonania czynno艣ci przypada na dzie艅 uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobot臋, termin up艂ywa nast臋pnego dnia, kt贸ry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot膮.

Op艂ata egzaminacyjna wynosi 2 408 z艂 (s艂ownie: dwa tysi膮ce czterysta osiem z艂otych).

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z聽dopiskiem: imi臋 i nazwisko zdaj膮cego – op艂ata za egzamin adwokacki w 2022 r.”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego nale偶y do艂膮czy膰:

I.     w przypadku os贸b, kt贸re odby艂y aplikacj臋 adwokack膮:

       1.   za艣wiadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,

       2.   orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin adwokacki.

II.     w przypadku os贸b, o kt贸rych mowa w art. 66 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze odpowiednio:

1.   kwestionariusz osobowy,

2.   偶yciorys,

3.   dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4.   kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie wy偶szych studi贸w prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytu艂u magistra lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.   dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o kt贸rym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza s膮dowego, starszego referendarza s膮dowego, asystenta prokuratora lub asystenta s臋dziego, a w przypadku os贸b, kt贸re by艂y zatrudnione w S膮dzie Najwy偶szym, Trybunale Konstytucyjnym lub w mi臋dzynarodowym organie s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w Trybunale Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Cz艂owieka i wykonywa艂y zadania odpowiadaj膮ce czynno艣ciom asystenta s臋dziego 鈥 r贸wnie偶 dokumenty okre艣laj膮ce zakres ich obowi膮zk贸w,

6.   dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o prac臋 lub um贸w cywilnoprawnych wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc臋 prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 4a ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

7.   dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urz臋d贸w,

8.   dokument za艣wiadczaj膮cy o uko艅czeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub w pa艅stwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych z tworzeniem projekt贸w ustaw, rozporz膮dze艅 lub akt贸w prawa miejscowego,

9.   dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu s臋dziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10. dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11.     orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin adwokacki,

12.     3 zdj臋cia zgodnie z wymaganiami obowi膮zuj膮cymi przy wydawaniu dowod贸w osobistych.

Informacja dla zdaj膮cych b臋d膮cych osobami niepe艂nosprawnymi i matkami karmi膮cymi:

Zgodnie z tre艣ci膮 搂 9 ust. 3 rozporz膮dzenia Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112), czas trwania ka偶dej cz臋艣ci egzaminu adwokackiego zostaje wyd艂u偶ony o po艂ow臋 w przypadku zdaj膮cego b臋d膮cego osob膮 niepe艂nosprawn膮, kt贸ry wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego z艂o偶y:

1)聽kopi臋 orzeczenia potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz.U. z 2020 r. nr 127 poz. 426, z p贸藕n.zm.), w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) za艣wiadczenie lekarskie stwierdzaj膮ce wynikaj膮ce z niepe艂nosprawno艣ci trudno艣ci
w wykonywaniu w toku egzaminu adwokackiego czynno艣ci technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) zapisywanie rozwi膮za艅 zada艅 odr臋cznie lub przy u偶yciu sprz臋tu komputerowego,

c) obs艂uga sprz臋tu komputerowego

– wystawione przez lekarza specjalist臋 w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na charakter niepe艂nosprawno艣ci;

3)o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o kt贸rych mowa
w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do tre艣ci 搂 9 ust. 5-8 ww. rozporz膮dzenia, zdaj膮ca karmi膮ca dziecko piersi膮 ma prawo do dw贸ch p贸艂godzinnych przerw w czasie trwania ka偶dego dnia egzaminu adwokackiego. 

Zdaj膮ca karmi膮ca wi臋cej ni偶 jedno dziecko w czasie trwania ka偶dego dnia egzaminu adwokackiego ma prawo do dw贸ch przerw, po 45 minut ka偶da. Przerwy na karmienie na wniosek zdaj膮cej mog膮 by膰 udzielane 艂膮cznie. Wykorzystane przez zdaj膮c膮 przerwy na karmienie nie podlegaj膮 wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu adwokackiego. Uprawnienie to przys艂uguje zdaj膮cej, kt贸ra wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego z艂o偶y wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz za艣wiadczenie lekarskie potwierdzaj膮ce fakt karmienia dziecka piersi膮.

Zdaj膮cej, u kt贸rej por贸d nast膮pi po z艂o偶eniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, uprawnienie to przys艂uguje, je偶eli z艂o偶y wniosek o jego przyznanie oraz za艣wiadczenie lekarskie potwierdzaj膮ce fakt karmienia dziecka piersi膮 najp贸藕niej na 3 dni przed rozpocz臋ciem egzaminu adwokackiego.

Udost臋pnij: