Wnioski

Projekty uchwa艂…

…adw. adw. Moniki Soko艂owskiej, Krzysztofa Klimkowskiego, Krzysztofa Soko艂owskiego oraz Bartosza Przeciechowskiego, kt贸ry zg艂osi艂 niniejsze uchwa艂y z upowa偶nienia pozosta艂ych Autor贸w.

Projekt uchwa艂y
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie
z dnia 19-20 lutego 2021 roku

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a g艂臋boki sprzeciw wobec po艣piesznego trybu i merytorycznych wad propozycji legislacyjnych, kierowanych do Sejmu bez dostatecznych konsultacji oraz bez wys艂uchania uwag Adwokatury, powo艂anej do wsp贸艂dzia艂ania w kszta艂towaniu prawa.

Szczeg贸lnie w ostatnim czasie, pod pretekstem przeciwdzia艂ania i zwalczania COVID-19 wprowadzane s膮 rozwi膮zania ustawodawcze, kt贸re w istotny spos贸b ograniczaj膮 prawa i wolno艣ci obywatelskie.

Projektowane obecnie przepisy, wy艂膮czaj膮ce jawno艣膰 rozpraw, czy eliminuj膮ce realn膮 awizacj臋 dor臋cze艅 w post臋powaniach cywilnych, istotnie obni偶aj膮 standard rzetelnego procesu, co bezpo艣rednio dotknie strony post臋powa艅, na rzecz kt贸rych dzia艂aj膮 adwokaci.

Inny procedowany w Sejmie projekt, ograniczaj膮cy sposoby finansowania por臋cze艅 maj膮tkowych w sprawach karnych, prowadzi膰 b臋dzie do wzrostu przypadk贸w tymczasowego aresztowania, a tym samym – do zb臋dnego nasilenia represji izolacyjnej wobec obywateli, w sytuacji gdy tok post臋powania mo偶na zabezpieczy膰 bez stosowania kosztownych dla bud偶etu pa艅stwa 艣rodk贸w izolacyjnych.

Rozwa偶na legislacja to gwarancja ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich, na kt贸rych stra偶y stoi Adwokatura Polska.

Zgromadzenie Izby Adwokakciej w Lublinie wzywa uczestnik贸w procedur legislacyjnych, a szczeg贸lnie parlamentarzyst贸w 鈥 adwokat贸w, do podejmowania najwy偶szych stara艅 na rzecz starannego i roztropnego stanowienia prawa.

Projekt uchwa艂y
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie
z dnia 19-20 lutego 2021 roku

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, dostrzegaj膮c rosn膮c膮 potrzeb臋 si臋gania do alternatywnych metod rozwi膮zywania spor贸w oraz dynamiczny rozw贸j o艣rodk贸w mediacyjnych, zobowi膮zuje Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do okre艣lenia zasad funkcjonowania i powo艂ania centrum mediacyjnego grupuj膮cego adwokat贸w – mediator贸w Izby Adwokackiej w Lublinie, po przeprowadzeniu analizy co do przeznaczenia na potrzeby takiego centrum pomieszcze艅 w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie, z uwzgl臋dnieniem udzia艂u finansowego mediator贸w w ponoszeniu koszt贸w dzia艂ania centrum.

Projekt uchwa艂y
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie
z dnia 19-20 lutego 2021 roku

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, dostrzegaj膮c konieczno艣膰 zapewnienia wsparcia organizacyjnego dla adwokat贸w, w szczeg贸lno艣ci dla adwokat贸w rozpoczynaj膮cych prowadzenie praktyki zawodowej, zobowi膮zuje Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do przeprowadzenia analizy zapotrzebowania, a nast臋pnie okre艣lenia zasad funkcjonowania i utworzenia w ramach pomieszcze艅 w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie wsp贸lnej przestrzeni biurowo-konferencyjnej (co-working), do wykorzystania na zasadach odp艂atno艣ci, w celu wykonywania praktyki zawodowej przez cz艂onk贸w Izby Adwokackiej w Lublinie, z uwzgl臋dnieniem preferencyjnych zasad obowi膮zuj膮cych adwokat贸w m艂odych sta偶em.

Uzasadnienie

Izba Adwokacka w Lublinie ma mo偶liwo艣膰 wsparcia cz艂onk贸w Izby w organizacji pracy zawodowej i prowadzonej dzia艂alno艣ci poprzez udost臋pnienie do wykorzystywania jej pomieszcze艅 biurowych i zaplecza socjalnego. W szczeg贸lno艣ci taka pomoc mo偶e okaza膰 si臋 bardzo pomocna dla adwokat贸w rozpoczynaj膮cych swoj膮 praktyk臋 zawodow膮, kt贸rzy musz膮 zmierzy膰 si臋 z wysokimi kosztami sta艂ymi wynajmu lub zakupu lokali. Pomoc Izby mog艂aby polega膰 na udost臋pnianiu pomieszcze艅 mieszcz膮cych si臋 w Lublinie przy Al. Rac艂awickich 8 celem wykonywania pracy zawodowej w postaci spotka艅 z klientami, ewentualnie przygotowywania pism procesowych, a w razie takiej potrzeby i ekonomicznej zasadno艣ci 鈥 obs艂ugi korespondencji przychodz膮cej. Odbywa艂oby si臋 to w okre艣lonych, wcze艣niej um贸wionych godzinach, z udost臋pnieniem pomieszcze艅 na preferencyjnych warunkach, ustalonych szczeg贸艂owo przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie.

Udost臋pnij:

Wniosek adw. Dariusza Pelaka

Adwokat Dariusz Pelak z艂o偶y艂 na Zgromadzenie nast臋puj膮cy projekt uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie

W ostatnich latach nast臋puje sta艂e obni偶anie standardu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich. Naruszane jest prawo do swobodnego gromadzenia si臋 i publicznego wyra偶enia swoich pogl膮d贸w. Wobec pokojowo protestuj膮cych obywateli Policja stosuje nieproporcjonalne 艣rodki przymusu, u偶ywaj膮c si艂y, pa艂ek czy gazu.  Zatrzymywani przewo偶eni s膮 do odleg艂ych komisariat贸w i przes艂uchiwani w warunkach nocnych,  niejednokrotnie z u偶yciem przemocy, a obro艅com utrudniany jest dost臋p do zatrzymanych. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla wszystkich adwokatek i adwokat贸w, kt贸rzy pro bono, udzielaj膮 pomocy prawnej zatrzymanym.

Obok represji wobec obywateli mamy do czynienia z bezprecedensowym procesem zastraszania s臋dzi贸w, prokurator贸w i adwokat贸w przez prowadzenie post臋powa艅 dyscyplinarnych, zwieszanie w czynno艣ciach, delegowanie  prokurator贸w do odleg艂ych od ich miejsc zamieszkania siedzib, a tak偶e inicjowanie post臋powa艅 dyscyplinarnych wobec adwokat贸w kwestionuj膮cych prawid艂owo艣膰 powo艂ania s臋dzi贸w przez upolitycznion膮 Krajow膮 Rad臋 S膮downictwa.

Adwokatura Lubelska wyra偶a zdecydowany sprzeciw przeciwko  wszelkim formom ograniczania przewidzianego w art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Cz艂owieka, art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz art. 45 ust.1 Konstytucji RP prawa do s膮du wzywaj膮c organy Pa艅stwa do poszanowania podstawowych praw i wolno艣ci obywatelskich.  

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla aktywno艣ci Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. dr hab. Adama Bodnara, wspiera podejmowane przez niego inicjatywy i wyra偶a podzi臋kowanie za dzia艂ania podejmowane w  obronie praw i wolno艣ci obywatelskich.

Udost臋pnij: