Uchwały na Zgromadzenie 2021

Uchwały regulaminowe na Zgromadzenie

Uchwała nr (…)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Rady Adwokackiej za 2020 rok.

Uchwała nr (…)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, przyjmuje i zatwierdza zamknięcia rachunkowe, tj. bilans Izby Adwokackiej w Lublinie, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 922 124,45 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 45/100) oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który zamyka się zyskiem w kwocie 354 428,25 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 25/100).

Uchwała nr

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) dokonuje podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020 w ten sposób, że przeznacza nadwyżkę bilansową za rok 2020 w kwocie 354.428,25 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt ) na fundusz zapasowy Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) zatwierdza zamknięcia rachunkowe i udziela Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium za rok 2020.

Uchwała nr 5

I. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) postanawia:

1. ustalić wysokość rocznych składek na potrzeby Izby na rok 2021 w następującej wysokości:

a) od adwokatów wykonujących zawód i prawników zagranicznych wpisanych na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w kwocie 1.980 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) rocznie, płatnej w ratach po 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie,

b) od adwokatów emerytów i rencistów wykonujących zawód w kwocie 1.140 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych) rocznie, płatnej w ratach po 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie,

c) od adwokatów niewykonujących zawodu w kwocie 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych) rocznie, płatnej w ratach po 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) miesięcznie,

d) od adwokatów wykonujących zawód radcy prawnego lub komornika w kwocie 1.980 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) rocznie, płatnej w ratach po 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie,

e) od aplikantów adwokackich w kwocie 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) rocznie, płatnej w ratach po 20 zł (słownie dwadzieścia złotych) miesięcznie,

ustalając jednocześnie, że raty miesięczne składki winny być uiszczane z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, przy czym w przypadku opóźnienia w płatności naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

2. zwolnić z obowiązku uiszczania składek na potrzeby Izby:

a) adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu oraz

b) kobiety adwokatki, w tym także niewykonujące zawodu, w okresie ciąży od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono zaświadczenie lekarskie o ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.

II. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) uchwala budżet Izby adwokackiej w Lublinie obejmujący planowane przychody i wydatki w roku obrachunkowym 2021 zamykający się po stronie przychodów kwotą 1 942 800,00zł. (słownie: milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych zero gr.), zaś po stronie wydatków kwotą 1 940 359,00 zł. (słownie: milion dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych zero gr.) i upoważnia Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie do dokonywania – w razie uzasadnionej potrzeby – przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaplanowanych wydatków w budżecie Izby na rok 2021.

Udostępnij: