Komunikaty

Szkolenie – Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skarg, wniosków, petycji z uwzględnieniem realizacji obowiązków informacyjnych określonych w RODO

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skarg, wniosków, petycji z uwzględnieniem realizacji obowiązków informacyjnych określonych w RODO.  

TERMIN SZKOLENIA: 2 lipca 2020 r. godz. 10.00-13.30

Koszt uczestnictwa: 270 zł/os. netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
    ” Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Informacje o prowadzącym szkolenie:Aneta Kuberska radca prawny. Od 2011 roku prowadzi cykliczne szkolenia w formie wykładów, warsztatów, adresowane do kadry kierowniczej, pracowników administracji rządowej, samorządowej, nadzorujących rozpatrywanie oraz załatwiających skargi, wnioski, petycje, prowadzących postępowania administracyjne, których celem jest doskonalenie zawodowe, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów regulujących tryb oraz zasady prowadzenia postępowań skargowo wnioskowych oraz postępowań w sprawach dotyczących petycji, regulowanych ustawą o petycjach.

Ponad 20 lat doświadczenia w pracy w administracji rządowej zaczynając od referenta prawnego, radcy prawnego, kierownika kontroli finansowej, po pełnienie funkcji dyrektora, nadzorującego działalność organów j.s.t. oraz administracji zespolonej w województwie podlaskim. 2014 2016 r. dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, nadzorująca prowadzenie postępowań nadzorczych i kontrolnych. W latach 2016 2018 r. zastępca dyrektora. W ramach działalności ww. jednostki koordynowała m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji oraz przeprowadzała ocenę działalności skargowo wnioskowej organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej w województwie podlaskim, nadzorowała kontrole zewnętrzne wojewody.

 

Od 25 maja 2018 r. – IOD w pięciu podmiotach sektora finansów publicznych. Rok 2019 – studiach podyplomowe o kierunku Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w Białymstoku. Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług informatycznych w Białymstoku.

Udostępnij: