Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich

Komunikat
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i zamierzają rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2020 r. winny złożyć do dnia 15 października 2019 r.:

 • wniosek (skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na listę aplikantów adwokackich;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wcześniejszego złożenia jego kserokopii lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • oświadczenie, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Ww. dokumenty należy złożyć po odebraniu uchwały Komisji Kwalifikacyjnej wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Szkolenie „Reforma postępowania cywilnego - nowe obowiązki stron i pełnomocników”

Naczelna Rada Adwokacka

wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku 

zapraszają adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie

na szkolenie zawodowe pt.: 

„Reforma postępowania cywilnego –

nowe obowiązki stron i pełnomocników”

Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2019 roku w Białymstoku,

poprowadzi je SSO Grzegorz Karaś.

Termin szkolenia: 9 listopada 2019 roku (sobota)

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu Gołębiewski w Białymstoku, ul. Pałacowa 7

Godziny: 9:30–10:00 – rejestracja

10:00–15:00 – szkolenie merytoryczne (z dwoma 15-min. przerwami)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie sekretariat@ora.lublin.pl w terminie do
23 października 2019 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę adwokatów.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny (koszt dojazdu, ew. zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o zakresie szkolenia oraz notka biograficzna wykładowcy.

Reforma postępowania cywilnego 

nowe obowiązki stron i pełnomocników

Wykładowca: SSO Grzegorz Karaś

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
 2. Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne
 3. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postepowań zawieszonych, postepowania mediacyjnego, postępowanie klauzulowego, postępowania egzekucyjnego).
 4. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
 5. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 6. Nowe zasady doręczania pozwu.
 7. Pouczenia stron w postępowaniu.
 8. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
 9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
 10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
 11. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
 12. Postępowanie zabezpieczające.
 13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
 14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
 15. Prekluzja dowodowa.
 16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
 17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
 18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
 19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
 20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
 21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd)
 22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
 23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
 24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
 25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

***

SSO Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii.

Autor i współautor wielu komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpieczeństwa informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Współautor najnowszego komentarza do KPC wyd. CH Beck pod red. SSN Tadeusza Szanciły oraz najnowszego komentarza do zmian w KPC wyd. CH Beck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego.

Udostępnij: